Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC

Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC

Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC

Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC

Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC
Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC
Slide1 Slide2 Slide4

Làm MŨI ĐẸP S-line kiểu HÀN QUỐC

Nâng Mũi đẹp S-LINE kiểu HÀN QUỐC

 

                                    BS Cao Ngc Bích

 

 

rhinoplasty in korea trending in 2014 ... and Fat graft are kind of very simple beauty surgery in Korea

S- line thoạt đầu là từ để chỉ dáng body sau đó được sử dụng để chỉ dáng mũi tự nhiên theo kiểu Á Đông. 

 

          Thaùp muõi naèm ôû trung taâm cuûa khuoân maët vaø  laø phaàn nhoâ cao nhaát , cho neân coù theå noùi muõi laø boä phaän ñöôïc nhìn thaáy ñaàu tieân  vaø gaây aán töôïng tröôùc heát khi nhìn vaøo khuoân maët cuûa moät ngöôøi. Chính vì vaäy maø  muõi  coù vai troø heát söùc quan troïng ñeå taïo neân veû ñeïp cuûa moät khuoân maët, neáu khoâng muoán noùi laø vai troø quan troïng nhaát.

          Cuõng vi theá maø giaûi phaãu thaåm myõ muõi cuõng laø moät kyõ thuaät ñaày thöû thaùch, khoâng phaûi vì söï phöùc taïp cuûa kyõ thuaät giaûi phaãu maø vì raát khoù khaên ñeå ñaït ñöôïc keát quaû thaåm myõ nhö mong muoán cuûa ngöôøi ñi laøm ñeïp vaø cuûa caû ngöôøi phaãu thuaät vieân.        Ñeå coù ñöôïc moät keát quaû haøi loøng khi laøm giaûi phaãu thaåm myõ cho muõi, ngöôøi phaãu thuaät vieân phaûi coù kieán thöùc ñaày ñuû veà giaûi phaãu hoïc cuûa muõi ngöôøi noùi chung  vaø veà nhöõng khaùc bieät mang tính di truyeàn nhö khaùc bieät veà noøi gioáng chuûng toâc, vaø dó nhieân laø phaûi coù oùc thaåm myõ tinh teá vaø baøn tay giaûi phaãu thaønh thaïo vaø kheùo leùo .

Moät caùi muõi  ñeïp laø caùi muõi vôùi thaùp muõi coù hình daùng caân ñoái vaø kích thöôùc coù tyû leä haøi hoøa vôùi caùc boä phaän khaùc treân toaøn khuoân maët. Caùc  coâng trình nghieân cöùu ñaõ cho ra keát quaû so saùnh  hình thaùi muõi giöõa ngöôøi Phöông Taây vaø ngöôøi Phöông Ñoâng thaáy raèng : Ngöôøi Phöông Ñoâng coù soáng muõi  thaáp hôn, beà ngang muõi roäng hôn ( khoaûng caùch giöõa 2 maét roäng hôn), caùnh muõi lôùn hôn vaø beø hôn, loã muõi thöôøng roäng, heách leân hoaëc naèm ngang, ñaàu muõi thaáp vaø khoâng nhoâ cao hay qúa nhoïn.Quan saùt muõi phaûi tyû myû ôû caû caùc höôùng nhìn thaúng , nghieâng  vaø döïa treân 3 maët phaúng cuûa 3 chieàu khoâng gian ( chieàu daøi, chieàu cao, chieàu roäng )_.

          Caùc taùc giaû treân theá giôùi ñeàu ñaùnh giaù tình traïng thaåm myõ cuûa muõi chuû yeáu döïa vaøo 3 maët phaúng :

          - Maët phaúng ñi qua goác muõi vaø ñænh caèm

- Maët phaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng treân ñi doïc soáng muõi

- Maët phaúng ngang vuoâng goùc vôùi maët phaúng thöù nhaát ñi qua goùc muõi-moâi

Nhöng thoâng duïng nhaát vaø coù yù nghóa hôn cho vieäc ñaùnh gía laø xaùc ñònh caùc goùc taïo thaønh giöõa muõi vaø caùc boä phaän lieân quan :

                    Goùc muõi - traùn    : trung bình 125 o

                    Goùc muõi – moâi   : trung bình 100 o

                    Goùc muõi – maët   : trung bình 36 o

 

 

 

Chinh hinh mui 1

 

 

Các chất liêu được sử dụng để nâng cao sống mũi gồm chaát lieäu töï thaân như Sụn vách ngăn mũi, Sụn vành tai, Suïn söôøn, Mào xöông chaäu, Cân (nhö caân thaùi döông, duøng ñeå boïc loùt chaát lieäu khaùc). Caùc chaát lieäu töï thaân coù öu ñieåm laø an toaøn, khoâng sôï phaûn öùng, nhöng coù nhöôïc ñieåm laø phaûi caàn theâm moät cuoäc  phaãu thuaät ñeå laáy chaát lieäu ñoù töø cô theå, seõ ñeå laïi theâm moät veát seïo. Maët khaùc, mieáng suïn sau khi cấy gheùp có thể cuõng deã bò tieâu nhoû daàn theo moät cô cheá töï nhieân, laøm thay ñoåi keát quaû giaûi phaãu. Vaø vôùi mieáng suïn töôi soáng naøy, vieäc caét goït chænh söûa hình daùng theo yù muoán cuõng khoù khaên hôn chaát lieäu nhaân taïo. Với sụn tai vì có khoái löôïng nhoû neân chæ duøng cho nhöõng chænh söûa nhoû hoaëc keát hôïp vôùi loaïikhaùc.Còn có chất liệu ghép không phải tự thân nhö caùc loaïi moâ sinh hoïc ñoâng khoâtừ cơ thể người khác. Caùc chaát lieäu nhaân taïonhư silicone (silastic)   Gore – Tex, Medpor, ...được sử dụng phổ biến hơn và raát tieän lôïi do khá an toaøn cho cô theå vaø deã chænh söûa,taïo hình daùng muõi töï nhieân, meàm maïi.

            Về kỹ thuật giải phẫu khi nâng cao sống mũi chỉ cần gaây teâ taïi chỗ với đường raïch nhoû 0,5 cm, ôû loã muõi tröôùc, khi laønh seõ khoâng thaáy veát seïo .Qua vết mổ, boùc taùch saùt xöông muõi, taïo choã naèm phuø hôïp vôùi soáng muõi seõ gheùp vaøo.Vieäc boùc taùch ñeàu ñaën, nheï nhaøng, chính xaùc laø ñieàu kieän ñeå sau phaãu thuaät khoâng bò baàm tím, ít söng vaø soáng muõi khoâng bò nghieâng leäch . Nếu thu goïn caùnh muõicũng chỉ cần gaây teâ taïi choãrồi cắt theo voøng cung caùnh muõi. Vieäc thu heïp coù keát hôïp vôùi caét bôùt caùnh muõi hay khoâng phaûi caên cöù  theo töøng tröôøng hôïp cuï theå vôùi yeâu caàu cuûa beänh nhaân vaø söï  tính toaùn cuûa phaãu thuaät vieân.Nếu cần chỉnh sửa các tật của sống mũi như mũi sồng mũi gồ, mũi két.phải duøng caùc duïng cuï chuyeân duïng ñeå goït ñuïc xöông muõi theo yeâu caàu hoaëc gheùp theâm chaát lieäu nhaân taïo tuøy theo töøng tröôøng hôïp, ñeå coù soáng muõi nhö yù muoán.

            Nếu dùng sụn tự thân sẽ phải lấy sụn vách ngăn mũi  hoặc sụn vành tai hoặc sụn sườn hoặc lấy cả 2 hay 3 nơi tùy theo yêu cầu. Có thể lấy thêm một dải cân (thường là cân thái dương) để bọc khối sụn trước khi ghép vào. Có thể dùng toàn bộ chất liệu ghép là sụn tự thân hoặc kết hợp với chất liệu nhân tạo tùy theo kế hoạch của bác sĩ.

            Sau khiphẫu thuật, bệnh nhân  phaûi thöïc hieän ñuùng höôùng daãn cuûa Baùc só trong vieäc nghæ ngôi, giöõ gìn veä sinh, uoáng thuoác vaø cheá ñoä aên uoáng ñeå ñaûm baûo muõi laønh toát, vaø coù keát quaû ñeïp nhö mong muoán. Ñaëcbieät phaûi boù coá ñònh thaùp muõi baèng khung boù chuyeân duïng trong ít nhaát 2 – 4  tuaàn ñaàu ñeå ñaûm baûo soáng muõi gheùp khoâng bò leäch veïo sau khi laønh.

Phẫu thuật thẩm mỹ mũi cũng có nguy cơ gây Phaûn öùng phản vệ vôùi thuoác tê. Đây là tai biến có thể nguy hiểm đến tính mạng  nên caàn phaûi laømxeùt nghieämkiểm tra  ñaày ñuû,ø tìm hieåu tieàn söû beänh lyù cuûa beänh nhaân và thử phản ứng thuốc thận trọng tröôùc phẫu thuật đề phòng khả năng tai biến này. Ngoài ra còn có bieán chöùng sau phẫu thuật như giaûi phaãu như :Chaûy maùu, Nhiễm trùng,  Baàm tím, ...nhưng thường sẽ được xử lý không mấy khó khăn và ít nguy hiểm.

Khi vết thương đã lành có thể có một số vấn đề liên quan đến kết quả thẩm mỹ như  Leäch veïo soâng muõi môùi gheùp, kích öùngđỏ da ôû soáng muõ, Hoaïi töû da soáng muõiđầu mũi, Sốngmuõi bieán daïng,Soáng muõi gheùpdi chuyển trồi lên,  Soáng muõi môùi khoâng ñeïp (khoái löôïng hoaëc hình daùng thaùp muõi  khoâng haøi hoaø vôùi khuoân maët ).Khi gaëp caùc  bieán chöùng naøy neân xöû trí laáy soáng muõi gheùp ra vaø tuøy theo töøng tröôøng hôïp ñeå quyeát ñònh gheùp laïi soáng muõi ngay hay chôø moät thôøi gian sau ( 1-3 thaùng ) môùi gheùp trôû laïi.

HIện nay người ta thường nghe nhiều đến thuật ngữ “mũi S-line” và nhầm tưởng đó là phương pháp nâng mũi kiểu Hàn Quốc.  Thực ra “S-line” là một từ được gọi theo thói quen để chỉ hình dạng của một sống mũi có đường cong tự nhiênhình chữ S kiểu Á Đông như của một số diễn viên Hàn Quốc mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh. Nghĩa là  “S-line” không phải là một phương pháp kỹ thuật nâng mũi  mà là một kiểu dáng mũi mà ta muốn tạo thành. Để tạo ra kiểu mũi “S-line” không phải do chất liệu sụn tự thân hay nhân tạo mà là do kỹ thuật của bác sĩ phẫu thuật. “S-line” cũng không phải là kiểu dáng độc quyền của người Á Đông và càng không phải là độc quyền của người Hàn Quốc. Đó hoàn toàn là sở thích cá nhân và yêu cầu thẩm mỹ của mỗi người trên toàn thế giới. Cũng không phải chỉ có “S-linne” là kiểu mũi duy nhất đẹp và cũng không phải cái mũi nào cũng phù hợp với kiểu “S-line”. Kiểu dáng mũi phải phù hợp hài hòa với các đường nét khác của toàn khuôn mặt thì mới mang lại một kết quả thẩm mỹ tối ưu.

-----------------------------------------

Coppyright © 2016 Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Bác sĩ Cao Ngọc Bích. All right reserved. Design by Nina.vn
Đang online: 14 | Trong ngày: | Tổng truy cập:
backtop